ஆப்பிரிக்கா போலி கிறிஸ்துவ சமயக்குரு

ஆப்பிரிக்கா போலியான கிறிஸ்துவ சமயக்குரு

ஆப்பிரிக்கா போலி போதகர்

ஆப்பிரிக்கா போலியான போதகர்

ஆப்பிரிக்கா போலி பாஸ்டர்

ஆப்பிரிக்கா போலியான பாஸ்டர்

ஆப்பிரிக்கா போலி கிறிஸ்துவ மதகுரு

ஆப்பிரிக்கா போலியான கிறிஸ்துவ மதகுரு

Advertisements

Did Jesus gave commandment or permission to divorce and to re-marry on the ground of fornication? (Matthew 5:32, Matthew 19:9, Mark 10:11-12)

The answer is ‘NO!’

And unto the married I command, yet not I, but the Lord, Let not the wife depart from her husband: (1 Corinthians 7:10)

But and if she depart, let her remain unmarried, or be reconciled to her husband: and let not the husband put away his wife. (1 Corinthians 7:11)

Please beware of ‘Christians’ who come to your country from other Nations. They come with fancy titles like Pastor, Reverend, Bishop, Apsotles, Evangelist and etc.

Theses are wolves in sheep’s clothing!

Do you know why they come leaving behind their counry?

The reason is MONEY!

Calculate the difference in exchange rate between your currency and their native currency.

These wolves will trick you into marrying them so they could become a Citizen of your nation. Many of this wolves are already married.

Don’t be deceived!

Please don’t be deceived by Africans claiming to be ‘Pastors’!

Jangan tertipu dengan warga Africa yang mengaku mereka sebagai Pastor!

Jangan tertipu dengan jangi manis mereka. Tujuan utama mereka ialah wang! Tujuan kedua ialah mendapatkan taraf kewarganegaraan.